ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
21 ก.ค. 64 รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
05 พ.ค. 64 ถึง 05 เม.ย. 64 ขายหนังสือเรียน/สมุด/ชุดพละ/ชุดไทย
19 เม.ย. 64 ถึง 11 พ.ค. 64 เรียน summer
12 เม.ย. 64 ถึง 17 พ.ค. 64 ปิดเทอม 2/2563
07 เม.ย. 64 ถึง 08 เม.ย. 64 สอบปลายภาคนักเรียน ป.1-ป.5 2/2563
05 เม.ย. 64 ถึง 07 เม.ย. 64 สอบปลายภาคนักเรียน ป.6 2/2563
26 มี.ค. 64 สอบปลายภาค 2/2563 English version
24 มี.ค. 64 สอบ NT ป.3
18 มี.ค. 64 รับมอบตัวนักเรียนใหม่2564
16 มี.ค. 64 ประกาศผลสอบเข้าป.1/2564
13 มี.ค. 64 สอบ ONET ป.6
11 มี.ค. 64 สอบเข้าป.1/2564
10 มี.ค. 64 สอบ RT นักเรียน ป.1
22 ก.พ. 64 ถึง 24 ก.พ. 64 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
19 ก.พ. 64 เดินทางไกลลูกเสือสำรอง
16 ก.พ. 64 ค่ายคณิตศาสตร์
10 ก.พ. 64 ถึง 11 ก.พ. 64 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่2/2563
ป.1-3 วันที่ 10/2/64
ป.4-6 วันที่ 11/2/64
09 ก.พ. 64 ประกาศผลสอบโครงการเพชรต้นกล้า
06 ก.พ. 64 สอบโครงการเพชรต้นกล้า
04 ก.พ. 64 ถึง 05 ม.ค. 64 สอบปลายภาค2/2563
01 ก.พ. 64 ถึง 28 ก.พ. 64 รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
04 ม.ค. 64 ถึง 31 ธ.ค. 63 รับสมัครสอบโครงการเพชรต้นกล้านานาชาติฯ
01 ธ.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่2/2563
21 พ.ย. 63 ถึง 25 พ.ย. 63 นักเรียน ป.6 ฝึกอบรมเพื่อการเรียนรู้สู่สากล จ.ภูเก็ต
16 พ.ย. 63 ถึง 18 พ.ย. 63 นักเรียน ป.5 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ที่ จ.ภูเก็ต

13 พ.ย. 63 ถึง 30 พ.ย. 63 ปิดภาคเรียนที่1/2563
11 พ.ย. 63 ถึง 12 พ.ย. 63 สอบปลายภาค1/2563
30 ต.ค. 63 สอบปลายภาคภาคภาษาอังกฤษ1/2563
16 ก.ย. 63 ถึง 17 ก.ย. 63 หยุดเรียน 2 วัน เนื่องจากทำบุญวันสารทเดือนสิบ
หยุดเรียนวันที่ 16-17 กันยายน 2563
12 ก.ย. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา2563
8.30-11.30 ป.ต้น
12.30-15.30 ป.ปลาย
ห้องแคนทีน โรงเรียนนานาชาติ
10 ก.ย. 63 กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ
ห้องสมุดโรงเรียนนานาชาติ
07 ต.ค. 62 ถึง 08 ต.ค. 62 สอบปลายภาค
30 ก.ย. 62 English version Final test
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสุนทรภู่
22 มิ.ย. 62 ประชุม ผปค.นักเรียนใหม่2562
13 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันไหว้ครู2562
13 มิ.ย. 62 เลือกตั้งสภานักเรียน
01 เม.ย. 62 ถึง 30 เม.ย. 62 Summer School
รับค่าอุปกรณ์การเรียน