คำขวัญ

วันที่ 18 ก.ค. 2561
     "เด็กดีมีคุณธรรม     เลิศล้ำวิชาการ
      เชี่ยวชาญภาษา     นำพาชุมชนเข้มแข็ง"