วิสัยทัศน์

วันที่ 18 ก.ค. 2561
          “สถานศึกษาชั้นนำ       มาตรฐานสากล
 บนพื้นฐานความเป็นไทย       ด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม”