วิสัยทัศน์

วันที่ 24 ก.ย. 2561
          “สถานศึกษาชั้นนำ       มาตรฐานสากล
 บนพื้นฐานความเป็นไทย       ด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม”