ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นโรงเรียนนานาชาติใช้หลักสูตรแบบอเมริกัน  รับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  (เกรด ๗ - ๑๒)  และได้เปิดทำการสอน  เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ในสมัยของนายสมนึก  เกตุชาติ เป็นนายกเทศมนตรี  มีเนื้อที่  ๑๑  ไร่  มีอาคารเรียน ๔ หลัง ประกอบด้วย อาคารบริหารและห้องสมุดอาคารเรียน  ๔ ชั้น ใต้ถุนโล่ง  ๒๘  ห้องเรียน  อาคารโรงอาหาร  และยิมเนเซียม  และอาคารหอพัก ๓ ชั้นใต้ถุนโล่งมีห้องพัก ๒๔ ห้อง โดยได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ให้ใช้พื้นที่เพื่อก่อตั้งเป็นโรงเรียนนานาชาติ ได้รับงบประมาณการก่อสร้างทั้งหมดจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท    รหัสสถานศึกษา  ๓๐๘๐๒๐๐๑๑๐