สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
อักษรย่อ NICS อยู่ในวงรี หมายถึง นักเรียนมีความรู้และคุณธรรม พร้อมที่จะเป็นประชากรของโลกในอนาคต