วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
“นักเรียนโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีคุณภาพ ด้วยระบบบริหารจัดการที่ดี โดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”