พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

     พันธกิจ

         1. บริหารองค์กรด้วยระบบที่มีคุณภาพ
        2. ยกระดับคุณภาพนักเรียน
        3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน