หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตร English Program ปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย 6 6 6 5 5 5
คณิตศาสตร์ 3 3 3 4 4 4
วิทยาศาสตร์ 3 3 3 4 4 4
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 3 3 3 3 3
ประวัติศาสตร์ 1 1 1 1 1 1
สุขศึกษาพลศึกษา 2 2 2 2 2 2
ศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ 2 2 2 2 2 2
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 2 2 1 1 1
ภาษาต่างประเทศ 2 2 2 2 2 2
รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 24 24 24 24 24 24
รายวิชาเพิ่มเติม  
Math 3 3 3 3 3 3
Science 3 3 3 3 3 3
English 3 3 3 3 3 3
English Communication 1 1 1 1 1 1
ภาษาจีน 1 1 1 1 1 1
หน้าที่พลเมือง 1 1 1 1 1 1
รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 12 12 12 12 12 12