คณะผู้บริหาร

นางเปรมฤดี พลเกษตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายไตรวัฒน์ ตรีสัตยพันธุ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวิชาญ มากอยู่
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา