คณะผู้บริหาร

นายไตรวัฒน์ ตรีสัตยพันธุ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวิชาญ มากอยู่
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0878846485

นางธนพร ภูธรภักดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุจิตตรา กรุงไกรจักร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา