คณะผู้บริหาร

นายเกรียงไกร วุฒิมานพ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายไตรวัฒน์ ตรีสัตยพันธุ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวิชาญ มากอยู่
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา