อัลบั้มรูป : สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560

วันที่ 24 ก.ย. 2561
ด้วยโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศที่กำลังพัฒนาในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม และการเกษตร วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก โครงการนี้จะช่วยให้เด็กมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะช่วยนักเรียนในการทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จทั้งทางด้านวิชาชีพ และการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ ทางโรงเรียนจึงจัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยนำนักเรียนชั้นป.4 ทั้งหมดรวม 91 คน ครูสายชั้นป.4 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รวม 7 คน ไปร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งการดำเนินกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและนักเรียนได้นำความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวัน
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ]