คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา

วันที่ 09 มี.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 442
คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559
 ขอแสดงความยินดีกับ คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว สอบเมื่อวันอาทิตย์ ที่  15 มกราคม 2560
คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา ระดับประเทศ

- วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป.3 ได้แก่ ด.ญ. ชวิศา ชูพงศ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ระดับประเทศ 100 คะแนนเต็ม

- วิชาภาษาไทย ระดับชั้นป.6 ได้แก่ ด.ญ.ณัจฉรียา พุ่มบุญฑริก  ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ระดับประเทศ 91 คะแนน
คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา ระดับจังหวัด ประเภทคะแนนรวม

ได้แก่ ด.ญ. วาสิตา ด่านสกุล โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ได้คะแนนรวม 364 คะแนน ซึ่งคะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับที่ 2  ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จัดให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมศิลปะของน้องๆชั้น ป.1 คือการทำภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์ธรรมชาติ เช่น ผลไม้แกะสลัก ใบไม้ เปลือกหอย เป็นกิจกรรมทางศิลปะที่ช่วยฝึกทักษะการเคลื่อนไหวประกอบกับการใช้สายตา เพราะไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพระบายสี หรือการประดิษฐ์ต่างๆ เด็กต้องคอยหยิบจับสีหรือวัสดุเพื่อวาดระบาย ในขณะที่ตาต้องคำนวณพื้นที่สัมพันธ์ไปกับความคิดว่าจะพิมพ์ภาพไปในทิศทางใด โดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้เด็กได้ใช้วัสดุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มาสร้างสรรค์เป็นผลงานตามจินตนาการ โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้คิด และลงมือปฏิบัติอย่างอิสระ สอดคล้องก้บการเรียนรู้และเพื่อเป็นการสร้างเงื่อนไขให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับเพื่อน และระหว่างนักเรียนกับครู รู้จักการช่วยเหลือแบ่งปันและร่วมมือกัน โดยมีครูคอยเป็นผู้กำกับดูแลกระตุ้นให้แรงเสริม การสร้างสรรค์ชิ้นงานทางศิลปะยังก่อให้เกิดสมาธิ เพราะเวลาคิดจินตนาการนั้น เด็กๆ จะเกิดความเพลิดเพลิน เป็นอิสระ และผ่อนคลายอีกด้วยค่ะ
ขอขอบพระคุณนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ และรองนายกเทศมนตรี นายมาโนช เสนพงศ์ ที่อนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มาช่วยอำนวยความสะดวกในการขนย้ายครุภัณฑ์การศึกษาของนักเรียนแผนก English Program จากโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง มายังโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ทำให้โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความพร้อมที่จะเปิดทำการเรียนการสอนแผนก English Program ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ( 1 พฤศจิกายน 2556 นี้ )
วันนี้ เมื่อเวลา 10.00 น ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มาเป็นประธานในพิธี การประชุม ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อ เตรียมจัดการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดย สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุนครศรีธรรมราชร่วมกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ.ห้องประชุมโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช