รางวัลอัจฉริยภาพทางวิชาการวิทย์-คณิต

วันที่ 28 มิ.ย. 2560
ผู้เข้าชม : 201
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งนานาชาติ
โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์ (SCIENCE GENIUS)
ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
ด.ญ.พิมพวีร์  ทัศนวิสุทธิ์  สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ของประเทศ  ได้ 74 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.2-3) รับเงินรางวัล 2,500บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ
ด.ญ.นิชาภา  แก้วแสงอ่อน  สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ของจังหวัด  ได้ 64 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.2-3) รับใบประกาศเกียรติคุณ
ด.ญ.กัญญาณัฐ  แสงโชติ  สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ของภาคใต้  ได้ 69 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รับเงินรางวัล 500บาท
ด.ญ.ศิรดา  สิทธาภิรมย์ สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ของจังหวัด  ได้ 66 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รับใบประกาศเกียรติคุณ
ด.ช.พงศ์วิชญ์  เตติรานนท์ สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 2 ของประเทศ  ได้ 71 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับเงินรางวัล 2,000บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ
ด.ช.รภัทร  ชื่นสุวรรณ สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ของภาคใต้  ได้ 69 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับเงินรางวัล 500บาท
  
โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ (MATH GENIUS)
ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
ด.ช.กษิด์เดช  จูห้อง  สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ของภาคใต้  ได้ 78คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  รับเงินรางวัล 500บาท
ด.ญ.วาสิตา  ด่านสกุล   สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ของภาคใต้  ได้ 90 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รับเงินรางวัล 500บาท
 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในช่วงสายของวันนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลโครงการสอบ Pre-Test โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประจำปี 2557 มีรายชื่อนักเรียนที่สอบได้ดั้งนี้ 1.เด็กชาย ณภัทร์ ภูริภัทรพันธุ์ 2.เด็กหญิง ภัณฑิลา เพชรหลิม 3.เด็กหญิง นันท์นภัส พรหมมี
ด.ช. พชร อัศวผดุงสิทธิ์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย จากการแข่งขัน Thailand Mathematics Contest (TMC) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2557 ไปแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับโลก 2 รายการ คือ 1. AIMO 2014 : Asia International Mathematical Olympiad ณ เมืองเฉินตู สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 26-30 ก.ค. 2557 2. WMI 2014 : World Mathematics Invitational ณ ประเทศไต้หวัน วันที่ 9-13 ส.ค. 2557
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2561