SCIENCE GENIUS

วันที่ 10 ส.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 101
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งนานาชาติ
โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์ (SCIENCE GENIUS)
ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
ด.ญ.พิมพวีร์  ทัศนวิสุทธิ์  สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ของประเทศ  ได้ 74 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.2-3) รับเงินรางวัล 2,500บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ
ด.ญ.นิชาภา  แก้วแสงอ่อน  สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ของจังหวัด  ได้ 64 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.2-3) รับใบประกาศเกียรติคุณ
ด.ญ.กัญญาณัฐ  แสงโชติ  สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ของภาคใต้  ได้ 69 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รับเงินรางวัล 500บาท
ด.ญ.ศิรดา  สิทธาภิรมย์ สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ของจังหวัด  ได้ 66 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รับใบประกาศเกียรติคุณ
ด.ช.พงศ์วิชญ์  เตติรานนท์ สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 2 ของประเทศ  ได้ 71 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับเงินรางวัล 2,000บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ
ด.ช.รภัทร  ชื่นสุวรรณ สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ของภาคใต้  ได้ 69 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับเงินรางวัล 500บาท