ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าสอบแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 13 ม.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 2151
1. วัน เวลา สถานที่ จำหน่ายใบสมัครและยื่นใบสมัคร
         จำหน่ายและยื่นใบสมัคร
จำหน่ายใบสมัครและยื่นใบสมัครได้  ตั้งแต่วันที่3มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องธุรการโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เลขที่ 333    ถนนศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 075-357755                 โทรสาร 075-357348
เอกสารประกอบการสมัคร
               1.  ใบสมัคร (เขียนตัวบรรจง) ติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว (รูปถ่ายสวมชุดนักเรียนอนุบาลของโรงเรียนเดิม)    พร้อมแนบรูปถ่ายสวมชุดนักเรียนอนุบาลของโรงเรียนเดิม ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
       2.สำเนาสูติบัตร
3. ค่าดำเนินการสอบ 100 บาท (เงินจำนวนนี้โรงเรียนไม่คืนทุกกรณี)
* วันที่สมัครไม่ต้องนำนักเรียนมาด้วย

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.1 เป็นผู้ที่เกิดในระหว่าง  วันที่ 1 มกราคม 2554  ถึง 16  พฤษภาคม 2555
2.2 เป็นผู้ที่จบชั้นอนุบาล 3 หรือกำลังเรียนชั้นอนุบาล 3 หรือกำลังเรียนชั้นอนุบาล 2 (กรณีที่อายุอยู่ในเกณฑ์ ข้อ.2.1)

3.  วิธีการคัดเลือก
คัดเลือกด้วยวิธีทดสอบความรู้ทางวิชาการ โดยใช้ข้อสอบปรนัย 3 ตัวเลือก (ครูอ่านข้อสอบให้ฟังทุกวิชา)      จำนวน 3 รายวิชา  ได้แก่
            วิชาภาษาอังกฤษ             40  คะแนน
            วิชาคณิตศาสตร์              30  คะแนน
            วิชาภาษาไทย                 30  คะแนน
                    รวม                      100  คะแนน

4. กำหนดสอบ
4.1  สอบวันเสาร์ที่ 17  กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 08.30-11.30 น.

4.2  ประกาศผลสอบ  วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    และทางหน้าเว็บไซต์  www.nics.ac.th

5.  สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ/การแต่งกาย
5.1  บัตรเข้าห้องสอบ
5.2  ดินสอดำ ยางลบ ไม้บรรทัด
* ในกรณีผู้เข้าสอบมาถึงห้องสอบสายไม่เกิน 30 นาทีจะเข้าสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้คุมสอบ และไม่อนุญาตให้ต่อเวลาสอบ ผู้เข้าสอบมาถึงห้องสอบสายเกินกว่า 30  นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

6.  การมอบตัว
       ให้ผู้ปกครองนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก  มอบตัวและรายงานตัวนักเรียน  ณ  โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ในวันพฤหัสบดี  ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา  10.00 น.  พร้อมหลักฐาน  ดังนี้
       1.  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนบิดาและ มารดา  จำนวนคนละ 1 ฉบับ
       2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดาและมารดา จำนวนคนละ 1 ฉบับ
       3.  รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (เขียนชื่อ–นามสกุล หลังรูปและต้องเป็นรูปเดียวกันกับรูปที่ติดในใบสมัคร)
  4.  ชำระค่าบำรุงการศึกษา    17,000 บาท
  5.  ค่าประกันอุบัติเหตุ               200  บาท
  6.  ค่าเรียนปรับพื้นฐาน             500  บาท   * นักเรียนใหม่ต้องเรียนปรับพื้นฐานทุกคน 
หมายเหตุ 1. กรณีเอกสารไม่ครบตามที่กำหนด โรงเรียนมีสิทธิ์ไม่รับยื่นใบสมัครและมอบตัว 
                2. ผลสอบที่ประกาศ ถือเป็นสิทธิ์ขาดของโรงเรียน
                3. กรณีบัตรเข้าสอบของนักเรียนสูญหาย กรุณาติดต่อที่ห้องธุรการก่อนวันเข้าสอบพร้อมนำรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป เพื่อทำบัตรสอบใหม่โดยต้องเป็นรูปเดียวกันกับที่นำมาในวันที่ยื่นใบสมัคร)
              4. หากผู้ปกครองไม่ดำเนินการมอบตัวนักเรียน  ตามวัน  เวลา  ที่กำหนด  ถือว่าท่านสละสิทธิ์  และโรงเรียนจะเรียกนักเรียนสำรองขึ้นมาแทน  หากมีการสละสิทธิ์กรณีที่ชำระบำรุงการศึกษาเรียบร้อยแล้ว  โรงเรียนจะไม่คืนค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายใดๆหลังจากมอบตัวเรียบร้อยแล้ว

7.  การรับหนังสือเรียน  แบบเรียน 
    นักเรียนเข้าใหม่ทุกระดับชั้น