ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าสอบแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 13 ม.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 2020
1. วัน เวลา สถานที่ จำหน่ายใบสมัครและยื่นใบสมัคร
         จำหน่ายและยื่นใบสมัคร
จำหน่ายใบสมัครและยื่นใบสมัครได้  ตั้งแต่วันที่3มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องธุรการโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เลขที่ 333    ถนนศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 075-357755                 โทรสาร 075-357348
เอกสารประกอบการสมัคร
               1.  ใบสมัคร (เขียนตัวบรรจง) ติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว (รูปถ่ายสวมชุดนักเรียนอนุบาลของโรงเรียนเดิม)    พร้อมแนบรูปถ่ายสวมชุดนักเรียนอนุบาลของโรงเรียนเดิม ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
       2.สำเนาสูติบัตร
3. ค่าดำเนินการสอบ 100 บาท (เงินจำนวนนี้โรงเรียนไม่คืนทุกกรณี)
* วันที่สมัครไม่ต้องนำนักเรียนมาด้วย

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.1 เป็นผู้ที่เกิดในระหว่าง  วันที่ 1 มกราคม 2554  ถึง 16  พฤษภาคม 2555
2.2 เป็นผู้ที่จบชั้นอนุบาล 3 หรือกำลังเรียนชั้นอนุบาล 3 หรือกำลังเรียนชั้นอนุบาล 2 (กรณีที่อายุอยู่ในเกณฑ์ ข้อ.2.1)

3.  วิธีการคัดเลือก
คัดเลือกด้วยวิธีทดสอบความรู้ทางวิชาการ โดยใช้ข้อสอบปรนัย 3 ตัวเลือก (ครูอ่านข้อสอบให้ฟังทุกวิชา)      จำนวน 3 รายวิชา