ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียนเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา2566
ประกาศโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการเพชรต้นกล้านานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 และเลื่อนวันรายงายตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนปีการศึกษา 2566
ประกาศโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบระดับชั้นอนุบาล 3 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการเพชรต้นกล้านานาชาติ ปีการศึกษา 2566
ประกาศรับสมัครนักเรียนสอบเข้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2566
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2565
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการ NICS Open House เปิดบ้านวิชาการสู่มาตรฐานสากล
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช NICS Open House เปิดบ้านวิชาการสู่มาตรฐานสากล ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ระเบียบการรับสมัครโครงการเพชรต้นกล้านานาชาติ2565
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2565
เปิดรับสมัครแล้ว TEDET ประจำปี 2565
ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ประกาศ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565 จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 - 11.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนนานาชาติ
รงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีความพร้อมและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงเปิดเรียน On site ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 - 6 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ... ตามที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีคณะมาถ่ายทำสกู๊ปพิเศษ ณ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตอน
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นสถานศึกษาที่มีการขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Moral Development School : MDS
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่สอบเข้าได้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอแจ้งงดการเรียนออนไลน์ ในวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 และ วันที่ 3 มีนาคม 2565 ค่ะ
ประกาศ แจ้งหยุดการเรียนการสอนแบบ On Site
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการเพชรต้นกล้านานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการเพชรต้นกล้านานาชาติ 2565
รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
แจ้งชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศเรื่องการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564