กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางธนพร ภูธรภักดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนงค์รัตน์ มโนสงค์
ครู คศ.3

นางสาวจารุณี พรหมอนุมัติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวธัญดา หนูพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอุมาภรณ์ สะพะพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวรัตนา นาคเพชร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3