กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางโชศิกา ธรรมมิกะกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวพรขนิษฐ์ นาคสุวรรณ์
ครู คศ.3

นางสาวจิราพร จุลภักดี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางประจวบ ปุนปอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2