กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางโชศิกา ธรรมมิกะกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวพรขนิษฐ์ นาคสุวรรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจิราพร จุลภักดี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสุภาพร ปุนปอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวกัญญ์วรา จิตต์ประไพ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสุคนธา รอดแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4