กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุจิตตรา กรุงไกรจักร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมจินต์ รอดแก้ว
ครู คศ.3

นางกัญญาณัท จินดา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวโชติกา ศักดามี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสิรีธร ชำนาญกิจ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวเจริญพร จักรเจริญ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2