กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุจิตตรา กรุงไกรจักร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมจินต์ รอดแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวกัญญาณัท สุขจันทร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวโชติกา ศักดามี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3