กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางนลินทิพย์ จุติยนต์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวลัดดาวดี ดอกดวง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวก่องกาญจน์ อามิตย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวชนกพร โชติกมาศ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายธีระศักดิ์ บุญสิน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2