กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมมารถ หอมกลิ่น
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพรทิพา ปาณะศรี
ครูอัตราจ้าง

นางปิยณัฐ ใจเหล็ก
ครูอัตราจ้าง