กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสมมารถ หอมกลิ่น
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวปิยรัตน์ เพ็งพรหม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3