บุคลากรสนับสนุนการสอน

นางสาวบังอร เวชพิทักษ์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวสุจิตรา มีเจริญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวมลฤดี ปะทา
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวชมน์นิภา คำศรี
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวภัคจิรา นิชานนท์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นางสาววิภาวัลย์ ขวัญคีรี
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสุรัญญา จูดมาก
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด