กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวธัญดา หนูพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางรัชช์วรัณ แรกรุ่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอุมาภรณ์ สะพะพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวจารุณี พรหมอนุมัติ
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางพรขนิษฐ์ นาคสุวรรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ