กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวธัญดา หนูพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางอมรรัตน์ แรกรุ่น
ครู คศ.3

นางสาวอุมาภรณ์ สะพะพันธ์
ครู คศ.2

นางสาวจารุณี พรหมอนุมัติ
ครู คศ.3

นางพรขนิษฐ์ นาคสุวรรณ์
ครู คศ.3