คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิฑูรย์ หัสภาค
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายลือชา เปี่ยมสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทวัส จูห้อง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : ทพ. สำราญ ปิตากุลดิลก
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธนบดี บูรณถาวรสม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายนิวาต ประยูรธำรงธิติ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางพรปวีณ์ ขุท์ทะกะพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรชัย เชาวลิต
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางอมรรัตน์ แรกรุ่น
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฏฐกร ตรีตรง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายภาคภูมิ แสงแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนิกานต์ เวชผสาร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดวีรพล วีรพโล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย สรรพกิจผล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา