ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รับรางวัลผลคะแนน(O-NET) สูงสุด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วิชาคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรขนิษฐ์ นาคสุวรรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,10:26  อ่าน 738 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัลผลคะแนน(O-NET) สูงสุดวิชาภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางธนพร ภูธรภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,10:17  อ่าน 734 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R ร่วมกับแผนผังความคิด ป.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธัญดา หนูพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2563,14:47  อ่าน 574 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียน ป.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธัญดา หนูพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2563,14:46  อ่าน 555 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา สำหรับนักเรียน ป.3
ชื่ออาจารย์ : นางโชศิกา ธรรมมิกะกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563,09:52  อ่าน 698 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้ชุดการสอน เรื่อง การจัดการเรียนรู้โครงงานคณิตศาสตร์ ชั้นป.3
ชื่ออาจารย์ : นางโชศิกา ธรรมมิกะกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563,09:50  อ่าน 735 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กลอนค่านิยม ๑๒ ประการของคนไทย เป็นสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจารุณี พรหมอนุมัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2563,10:43  อ่าน 833 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กลอนค่านิยม ๑๒ ประการของคนไทย เป็นสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจารุณี พรหมอนุมัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2563,10:43  อ่าน 830 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถทางการอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โดยการใช้ชุดกิจกรรมการสอน ชุดโอโฮปักษ์ใต้บ้านเรา
ชื่ออาจารย์ : นางธนพร ภูธรภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2562,13:31  อ่าน 1073 ครั้ง
รายละเอียด..