ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ :
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ที่ รายการ จำนวน
1. อาคารเรียน 1 หลัง
2. อาคารประกอบ 3 หลัง
  ฯลฯ